Miejsca
Menší Bazilika svatých Erasma a Pankráce
dane kontaktowe:
+48/ 75-75-22-160
kancelaria@bazylika.jgora.pl
Plac Kościelny 1-2
58-500 Jelenia Góra

Chrám zasvěcený patronům Jelení Hory vznikl již ve 14. století, avšak za svůj současný vzhled vděčí přestavbě probíhající ve století následujícím. Kostel byl postaven z kamene, ve tvaru třílodní baziliky zakončené věží. Dodnes můžeme obdivovat četné kamenické gotické detaily, nejlépe dochované na portálech a okenních rámech. Zvláště bohatý a zajímavý je jižní portál. Ve zdech kostela jsou vestavěny dvě hrobní kaple (ze 17. a 18. stol.) a je v nich umístěno více než 20 epitafů a náhrobních desek z 16.-17. stol.

Hlavní vchod do kostela se nachází na západní straně, v přízemí věže. Interiér si rovněž zachoval gotickou formu, ale vybavení pochází z doby renesance a baroka. Dominujícím prvkem je neobvykle bohatý a monumentální oltář z 18. století. Výjimečnou hodnotu mají i varhany, pocházející z téhož období, postavené v dílně italského varhanního mistra Adama Caspariniho. O něco ranějším prvkem vybavení je kazatelna, pocházející z 16. století a intarzované lavice v presbytáři (zdobené různými druhy dřeva).

U kostela stojí ještě dvě sochařská díla z 18. století – poblíž hlavního vchodu mariánský sloup a na severní straně socha sv. Jana Nepomuckého. Ta kdysi stála na jednom z mostů na Młynówce, avšak po jeho zničení a rekonstrukci v 19. stol. byla přesunuta na současné místo.

Na ulici Marii Konopnickiej se můžeme vrátit ulicí Boczna nebo úzkým nízkým průchodem pod farní budovou. Pokud si vybereme druhou variantu, vyjdeme přímo naproti Wojanowské brány a kaple sv. Anny.

visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+